Algemene Voorwaarden
Elk bedrijf in Nederland is verplicht om haar klant(en) een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.
Deze kunnen vóór of tijdens de koop worden overhandigd c.q. er moet worden gemeld welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en waar deze kunnen worden ingezien of opgevraagd.

 

De algemene verkoopvoorwaarden vallen uiteen in een aantal hoofdpunten, zoals in de kolommen hieronder staan opgesomd.

De precieze inhoud van elk hoofdpunt kunt u in de PDF-file van onze algemene verkoopvoorwaarden lezen.

Hoofdpunten van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming opdrachten
Artikel 4: Rechten en plichten van AquaBioSolutions
Artikel 5: Rechten en plichten opdrachtgever
Artikel 6: Aanpassing van de inhoud van de opdracht
Artikel 7: Vertrouwelijkheid
Artikel 8: Duur en beëindiging van de opdracht
Artikel 9: Tarieven en kosten
Artikel 10: Betaling

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Artikel 12: Intellectuele Eigendomsrechten
Artikel 13: Slotbepalingen
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillenregeling
Artikel 15: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

Klik op Alg.-Leveringsvoorwaarden om het PDF-bestand met Algemene Leveringsvoorwaarden van Aqua Bio Solutions in te zien of te downloaden.